Släktregistret

Principer

Släktregistret är en förteckning av ättlingarna i rätt nedstigande led till Olof och Katharina Svensson samt de ingifta. Med äktenskap likställs äktenskapsliknande samboförhållanden. Adoptivförhållande är jämnställt med släktskapsförhållande. Upprätthållandet av släktregistret baserar sig på släktingarnas egen aktivitet. Släktföreningen ansvarar inte för eventuella brister eller fel i uppgifterna.

Datasäkerhet

Släktföreningen använder släktergisterdata endast inom ramen för föreningens stadgeenliga verksamhet. Föreningen överlåter aldrig släktregisterdata åt tredje parter.

Geni anses allmänt vara en pålitlig och trygg tjänst, vars släktträd visas endast för inloggade användare. Användare av Geni uppmanas att gå igenom sina sekretessinställningar samt bekanta sig med tjänstens privacy policy.

Vad är vårt släktregister?

Exakt hur är du släkt med oss andra? Släktregistret svarar på denna fråga – det innehåller grunduppgifter av samtliga efterkommande till Olof och Katharina.

Registret bygger på arbetet som Gunnar Fougstedt och Lars Törn gjorde under 1900-talets senare hälft. Under åren 2000-2001 gjordes en stor uppdatering och släktregistret överfördes till elektronisk form.

Idag är registret dock något föråldrat och speciellt händelserna efter år 2000 har beaktats bara delvis. Därför har släktföreningen som bäst i gång ett stort projekt, vars målsättning är att få föreningens släktregister uppdaterat. Därför behöver vi just nu er hjälp för att uppdatera uppgifterna.

Vid behov får du hjälp av din egen klanansvariga, vars uppgift är att fungera som länk mellan sin egen släktgren och hela föreningen och hjälpa till speciellt med upprätthållandet av släktregistret. De klanansvarigas kontaktuppgifter hittar du här.

Geni

Själva släktregisterdatabasen finns på webben, i tjänsten Geni.com. Släktföreningen rekommenderar att ni i första hand redigerar, uppdaterar och tillägger era uppgifter själv i denna tjänst. För att komma in till släktträdet behöver ni en inbjudan från en släkting som redan använder Geni. Sänd gärna ett meddelande till er egen klanansvariga som kan bjuda in er till Geni.

Ni kan givetvis också meddela nödvändiga förändringar och tillägg till era klanansvariga (se kontaktuppgifter nedan) som inför uppgifterna för er. Om ni saknar e-post, kan ni förstås också ringa.

Geni anses allmänt vara en pålitlig och trygg tjänst. Geni kan användas avgiftsfritt, men några funktioner, t.ex. tilläggandet av nya personer till släktträdet kan förutsätta ett avgiftsbelagt abonnemang, vilket släktföreningen har tecknat för detta ändamål. Kontakta vid behov er egen klanansvariga.

Publikationer

En förteckning av släkten kan aldrig bli helt färdig. Trots detta strävar föreningen efter att med jämna mellanrum publicera tryckta upplagor av släktregistret. Den senaste tryckta upplagan gavs ut i maj 2001. Några enstaka exemplar och finns fortfarande till salu. Kontakta styrelsen ifall ni är intresserade av denna publikation.

Föreningen strävar efter att kunna publicera den följande tryckta upplagan inom nära framtid.